Η εταιρία μας έχει ενσωματώσει την
περιβαλλοντική παράμετρο σε κάθε της δράση


Προστασία Περιβάλλοντος

Την τελευταία 20ετία, ξεκίνησε στην Ελλάδα η προσπάθεια εδραίωσης ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος σε ακολουθία των Ευρωπαϊκών οδηγιών και διατάξεων που είχε ως αποτέλεσμα την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, με την Κοινοτική. Σε αυτό το πλαίσιο κατηγοριοποιήθηκαν τα στερεά απόβλητα σύμφωνα με την προέλευσή τους και την επικινδυνότητά τους, θεσμοθετήθηκαν τεχνικές οδηγίες για τη διαχείριση τους καθώς και θεσπίστηκαν απαιτήσεις για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση στερεών αποβλήτων επικινδύνων και μη.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών, είναι η ολιστική αντιμετώπιση του σκοπού της προστασίας του περιβάλλοντος και η ανάδειξη της ευθύνης για την ολοκληρωμένη διαχείριση τους σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτή (παραγωγοί, μεταφορείς, τελικοί αποδέκτες).

Η εταιρία μας έχει ενσωματώσει την περιβαλλοντική παράμετρο σε κάθε της δράση με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Εξασφάλισε τις απαιτούμενες άδειες διαχείρισης αποβλήτων για τις περιοχές που δραστηριοποιείται και επένδυσε σε καταρτισμένο προσωπικό και εξοπλισμό διαχείρισης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, οι τεχνικές προδιαγραφές του οποίου είναι σύμφωνες με την τρέχουσα νομοθεσία.

Ωστόσο η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια διαδικασία συνεχώς εξελισσόμενη και για το λόγο αυτό η εταιρία μας πιστοποίησε τη λειτουργία της βάσει προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης ούτως ώστε να λειτουργεί με βάση την εφαρμογή σύγχρονων πρωτόκολλων προστασίας του περιβάλλοντος.

Η βαθιά γνώση των παραμέτρων που καθορίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, οδήγησε την εταιρία μας, στη συνεχή παρακολούθησή τους με τη θέσπιση προγράμματος εσωτερικού ελέγχου, την πιστοποίηση σύμφωνα με περιβαλλοντικά πρότυπα και τη συνεχή εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.